هرم مدیریت آفات

این هرم بر پایه‌ی استوارِ شناسایی آفات و اطلاعات بیولوژیکی در مورد تهدیدات آن‌ها پایدار است. اطلاعات بیولوژیکی درک و چشم‌اندازی در مورد آسیب‌پذیری آفات نسبت به طیف کاملی از ابزارها و تکنیک‌های کنترل و مبارزه، فراهم می کند. ... ادامه مطلب