فاسیولیازیس

فاسیولیازیس چیست؟ یک بیماری انگلی مشترک بین انسان و نشخوار کنندگان می باشد که از طریق حلزون به میزبان نهایی منتقل و باعث ایجاد کیست در کبد می شود. ... ادامه مطلب