coleoptera

سخت بالپوشان (قاب بالان)، رفتار و عادات غذایی آنها

/coleoptera
سخت بالپوشان از نظر شکل ظاهری، اندازه و رنگ آمیزی بدن بسیار گوناگون می باشند. برخی گونه ها کوچک و بعضی دیگر، بزرگ و یا اندام متوسطی دارند. این راسته در بین رده ی حشرات، بیش از چهارصدهزار گونه ی شناخته شده را شامل می شود که برای شناختن آنها در درجه اول، آشنایی با اصطلاحات و واژه های رده بندی ضروری است.