Formicidae

سمپاشی (سم پاشی) علیه مورچه ها

/ant-spraying
مورچه ها جز راسته بال غشائیان Hymenoptera و کلیه آنها جز خانواده معروف Formicidae می باشند و بیشترین گزارش آلودگی و شکایت در منازل مربوطه به مورچه های ریز با رنگ قهوه ای روشن می باشد.

مورچه ها دزد هستند یا برده دار؟!

/formicidae
بعضی از گونه های مورچه ها مانند (Polyergus lucidus (Hymenoptera: Formicidae نمی­توانند غذای خود را تهیه کنند. بنابراین به سمت لانهِ مورچه های دیگر رهسپار می­شوند. آنها غذا قرض نمی­گیرند و یا غذا نمی­دزدند بلکه اعضای خانواده آن لانه ها را می­دزدند. ملکه جوان با کشتن ملکه میزبان که از جنس Formica هستند جایگزین او شده و مستمره آنها را تصرف می­کند و شروع به تولید مثل می­کند.