کک ریز سفید

دم فنری یا پادمان یا Collembola

/%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7
دم فنری چیست؟ دم فنری ها یا پادمان یا Collembola بندپایان خاک زی هستند.