کنترل بید لباس

بید لباس یا بید فرش

/post-81
بید لباس یا بید فرش چیست حشره ای که به تغذیه از لباس ها و وسایل پارچه ای می پردازد.