پرنده

انواع مایت های انگلی

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
مایت یا هیره جزء شاخه بند پایان رده عنکبوتیان و زیر رده کنه سانان می باشد، میزبان این حشرات بر اساس گونه انواع پرندگان یا پستانداران یا هر دو می باشد، به طور کلی در ترک های خاک ، مایت ها به راحتی از طریق تماس مستقیم با فرد آلوده یا اقلام ناقل از فردی به فرد دیگر منتقل می شوند. Chiggers در مناطق مرطوب روستایی با چمن های بلند و گیاهان بلند وجود دارد.مایت های گال برای زندگی به یک میزبان انسانی یا حیوانی احتیاج دارند. آنها در پوست شما یک حفره ایجاد می کنند و در آن تخم می گذارند.مایت های Demodex دو نوع  اصلی آن روی بدن شما زندگی می کند.مایت های پرندگان و جوندگان معمولا در لانه و روی بدن این حیوانات زندگی می کند و وقتی که حیوان بمیرد ممکن است به انسان منتقل شودمایت های بلوطمعمولاً از مگس های کوچکی که روی برگ بلوط زندگی می کنند تغذیه می کنند اما می توانند از درختان ریخته و انسان را گاز بگیرند.مایت های خارش دار نیدر غلات ذخیره شده ، یونجه یا دانه ها و  همچنین درختان و برگ ها زندگی می کنند. آنها معمولاً حشرات را شکار می کنند  اما انسان ها را نیز گاز می گیرند.