پدیکولوزیس

شپش سر

/pediculsus-humanus-capiti
شپش سر که نام علمی آن Pediculsus humanus capiti است،  یک انگل خارجی مکنده خون در سراسر جهان است که باعث آلودگی هایی با پیامدهای جدی پزشکی، اجتماعی و اقتصادی می­شود.