نآرکتیک

مناطق شش گانه زئو جغرافیایی جهان Zoo geographical region

/post-zoo-geographical-region
بر اساس انتشار و پراکندگی جانوران (شامل: حشرات و ...)  برروی کره زمین، کره زمین به شش منطقه اصلی زئو جغرافیایی تقسیم شده است.