شیگلا

بیماری های منتقله توسط سوسری ها (سوسک ها)

/diseases-transmitted-by-cockroaches
سوسري ها به دلیل قدرت تطابق با محیط و شرایط ویژه زندگی که دارند می توانند به طیف وسیعی از مکانهاي مهم زندگی انسان از اتاق هاي مسکونی، حمام ها و انبارها گرفته تا آشپزخانه ها و محل هاي پخت غذا دسترسی داشته باشند و با توجه به اینکه با مدفوع و موادي با آلودگی زیاد سر و کار دارند به راحتی قادرند تا حلقه ارتباطی بسیار مؤثري بین عوامل بیماري زا و محیط انسانی و خود انسانها برقرار کنند. این حشرات ناقلین مکانیکی انواع باکتریها، قارچ ها، تک یاخته ها و ویرو سهاي بیماري زا میباشند. سوسر يها به تقریب هر چیزي را که به دستشان برسد، میخورند، آنها حتی از کاغذ، پارچه بخصوص اگر آهار داشته باشد، کتاب، مو، کفش، کاغذ دیواري، خون خشک شده، خلط، حشره مرده و بطورتقریبی از هر ماده حیوانی و گیاهی تغذیه می کنند. سوسر يها را در حال جویدن انگشتان دست و پاي افراد خوابیده یا در حال بیهوشی و روي افراد ولگرد که موي سرشان آلوده بوده است هم پیدا شده است . این حشرات در برابر بی  غذایی و کم آبی بسیار مقاوم هستند، به طوري که سوسري خانگی ممکن است بدون آب به مدت 5 تا 10 هفته و بدون غذا براي چند ماه زنده بماند.