سمپاشی سوسری ها

آموزش سریع سمپاشی سوسک ریز و سمپاشی سوسک آشپزخانه

/post-66
سمپاشی سوسک ریز یا همان سوسری آلمانی German cockroach با نام علمی  Blattella germanica و نام های مستعار سوسک ریز، سوسک کابینت و سوسک آشپزخانه به روش ذیل می باشد: