حشرات آفت

کنترل آفات با ترس حاصل از بوی دشمنان طبیعی آن ها

/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7
حشرات تهدید عمده ای برای محصولات زراعی هستند که یا به طور مستقیم از  ریشه، ساقه یا برگ آن ها تغذیه می کنند یا میکروارگانیسم های (قارچ، ویروس، باکتری) بیماریزای گیاهی را به آن ها منتقل می کنند، با افزایش جمعیت جهان، نیاز به افزایش حفاظت از محصولات زراعی بیشتر از پیش می شود، تا بتوانیم  غذای كافی برای حفظ جمعیت انسان  و غذای دام تهیه نماییم. آفات کشاورزی یکی  از بزرگترین چالش های تولید کشاورزی هستند و مدیریت آنها در سراسر جهان  بسیار مهم است.