حامیان پویش ونداد

کلیپ عملیات موریانه زدایی (موریانه جنس Amitermes) از منزل آلوده در شهر اهواز

/termite-control-operation-in-ahvaz
اجرای عملیات موریانه زدایی (موریانه جنس Amitermes) از منزلی آلوده در شهر اهواز با همکاری تیم علمی شرکت ورسا صنعت سبز و تیم اجرایی شرکت بسیار منظم و دقیق حامیان پویش ونداد