تولید مثل موش ها

موش ها، موجوداتی با زادآوری شگفت انگیز !

/reproduction-of-mice
اگر به طور خیلی اتفاقی در خانه خود یک عدد موش دیدید شک نداشته باشید که تعداد بیشتری از آنها در گوشه و کنار خانه شما در حال فعالیت و زیاد شدن هستند اما شما آنها را تا بحال ندیده اید!