بید لباس

بید لباس

/post-81
بید لباس چیست حشره ای که به تغذیه از لباس ها و وسایل پارچه ای می پردازد.