بیت استیشن

عملیات طعمه گذاری دارو سازی جابر ابن حیان

/post-91
اجرای عملیات کنترل جوندگان موذی در کلیه انبارهای شرکت پر افتخار داروسازی جابر ابن حیان (سایت اصلی تولید داروهای افشانه ای در کشور)