انواع زنبور ها

زنبور قاتل آسیایی، ششمین کشنده بی رحم

/vespa-mandarinia
در فضای جنگل گویی به یکباره سکوتی حکم فرما می­شود. همه حشرات ریز و متوسط و حتی درشت از ترس پا به فرار می­گذارند. در این هنگام است که زنبور قاتل آسیایی وارد جنگل می­شود.