مگس های شپشی چیست

هیپوبوسیده ها یا مگس های شپشی که روی میزبان خود که اغلب پرندگان یا پستانداران می باشد چسبیده و از آن ها خونخواری می کند.این جانوران جزء شاخه بند پایان، رده حشرات، راسته مگس ها که دارای 3 خانواده، 21 جنس و 213 گونه می باشد که از این میان Pseudolynchia canariensis در ایران حائز اهمیت می باشد که در زیر به بررسی آن می پردازیم.

Pseudolynchia canariensis?

میزبان مگسParasitic infection status of different native species of Columbidae family  in southwest of Iran

انواع کبوتر های اهلی و صحرایی، قمری، یاکریم و بسیاری از پرندگان و گاهی پستانداران میزبان این مگس هستند.


عادت خونخواری مگس

هر دو جنس نر و ماده از میزبان خونخواری می کنند.

شکل اندازه و رنگ حشره

این مگس ها دارای اسکلت بیرونی سخت و به اندازه مگس های خانگی و به رنگ قهوه ای می باشند.شفیره دانه مانند و به رنگ قهوه ای تیره است.

چرخه زندگی

Pseudolynchia canariensis - Pigeon Fly - Taxo4254 - Wiki.nusPseudolynchia canariensis - Pigeon Fly - Taxo4254 - Wiki.nus

این حشره تخم و لارو را تا زمان شفیرگی در شکم خود نگه می دارد تا از غدد شیری موجود در شکم مادر تغذیه کند.

گزش انسان توسط مگس شپشی

این مگس ها از انسان به طور معمول خونخواری نمی کنند؛ حشراتی که تازه به بلوغ رسیده اند در صورت عدم شناسایی میزبان انسان را مورد حمله قرار می دهند اما این مگس ناقل بیماری خاصی در انسان نمی باشد.

بیماری های قابل انتقال در پرندگان توسط مگس

این مگس ناقل بیماری مالاریایی پرندگان و ناقل تک یاخته هموپروتئوس کلمبه، هیره ها و  شپش های پرندگان می باشد.

پراکندگی جغرافیایی مگس شپشی

این حشره در تمام قاره های جهان و بیشتر کشور ها گسترش یافته و در ایران نیز در استان مازندران، خراسان جنوبی و پادگان های نظامی ایران مشاهده گردیده.

کنترل و سمپاشی حشره

خوشبختانه شرکت ورسا صنعت سبز تمام اطلاعات و تجهیزات جهت کنترل این مگس را در صورت گسترش یافتن دارد.