اجرای عملیات کنترل جوندگان موذی در شرکت داروسازی جابر ابن حیان:
اجرای عملیات کنترل جوندگان موذی (انواع موش ها شامل موش خانگی و موش فاضلاب) در کلیه انبارهای شرکت داروسازی جابر ابن حیان به روش طعمه گذاری با استفاده از طعمه های مسموم آنتی کوآگولانت برادیفاکوم ۰/۰۰۵ درصد، درون ظروف مخصوص (Bait station) و قراردادن آنها در محلهایی که از قبل جانمایی شده اند. کلیه محلهای طعمه گذاری دارای علامت نشان دهنده محل قرار گرفتن طعمه ها (برگه های نشان دهنده) می باشند.

8wsx_c1bcfb26-74b0-4915-84c5-530c8d8e320e_(1).jpg


7tbo_4d346416-6e1f-4ca3-b911-92b5d82c7826_(1).jpg

nlrb_d2a2fc8b-5ee5-43bc-a3ae-e50f5b383475_(1).jpg

8dco_848607aa-1ae2-4ee1-8ceb-ff92b2424219_(1).jpg