سم پاشی (سمپاشی) علیه سوسری آمریکایی American cockroach با نام علمی Periplaneta americana و نام های مستعار سوسک درشت، سوسک پروازی، سوسک فاضلاب و سوسک حمام به روش ذیل می باشد:

  1. ابتدا با استفاده از سموم بهداشتی مخصوص سوسک درشت طبق دستورالعمل نوشته شده  برروی بروشور مصرف سم، میزان مشخصی از سم توصیه را با آب  سرد رقیق نموده و  سپس داخل سمپاش (سم پاش) بریزید. 
  2. سر نازل سمپاش (سم پاش) را بر روی حالت پخش (زاویه پاشش 45 تا 90 درجه) قراردهید.
  3. دور تا دور محل مورد نظر سمپاشی (سم پاشی) را بصورت نواری با عرض 15 الی 30 سانتی متر سمپاشی (سم پاشی) نمایید.
  4. پس از اتمام سمپاشی (سم پاشی) 200 الی 300 سی سی از محلول سمی داخل پمپ سمپاش  (سم پاش) را داخل هر یک از خروجی های فاضلاب (آبروها) موجود بریزید.
  5. برای کسب موفقیت بیشتر و بالا بردن ضریب اطمینان موثر بودن سمپاشی، حتما سم  پاشی (سمپاشی) را 14 روز بعد به همین طریق مجددا تکرار نمایید.