اجرای عملیات کنترل آفات در کارخانه بازرگان کالا (بزرگترین کارخانه تولید کودهای مایع در ایران) توسط تیم حرفه ای شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز انجام پذیرفت.  

 پس از بازدید و بررسی مکان های که آفات در آنجا رویت شده است، عملیات کامل کنترل آفات به منظور کنترل جمعیت بندپایان رده عنکبوتیان چون عقرب ها و رتیل ها و خزندگان (مار) شامل: محلول پاشی (سمپاشی با دستگاه سمپاش موتوری بنزینی و دستگاه سمپاش دستی)، ریپلانت پاشی (پلت پاشی دورکننده سولفور_نفتالین) و نیز تله گذاری (تله چسبان کتابی) زیر نظر مستقیم جناب آقای دکتر وحید درخش احمدی (مسئول فنی) صورت گرفت.