با فرا رسیدن خرداد ماه به منظور جلوگیری از طغیان جمعیت آفات خصوصا سوسری های آمریکایی و موش ها در ساختمان های اداری و مسکونی اقدامات کنترل آفات بصورت ذیل لازم الاجرا می باشد.

عملیات کنترل آفات شامل در دو بخش: 1- سمپاشی ابقایی کلیه قسمت های مجموعه با بهترین حشره کش های گروه پایروتیروئیدها علیه سوسری ها و سایر حشرات و بندپایان آفت و 2- طعمه گذاری با بهترین طعمه های مسموم آنتی کوآگولانت واکس بلوک در قسمت های خاص ساختمان علیه جوندگان موذی به منظور محافظت از کابل ها 

تیم حرفه ای ورسا صنعت سبز در زمینه کنترل آفات (سمپاشی، طعمه گذاری و ...) در خدمت ملت شریف ایران می باشد.

اجرای کنترل آفات در ساختمان اداری توسط تیم حرفه ای ورسا صنعت سبز