تعریف زندان

علی الاسول محل نگهداری متهمین بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می شود وزندان و ندامتگاه به محل نگهدی کسانی اختصاص دارد که محکوم به حبس یا سلب آزادی شده اند. اما در زبان رایج بین مردم وحتی در کتب تخصصی وقوانین گاهی واژه های مشترک برای بیان هر دو مفهوم بکار گرفته می شوند. در آیین نامه های جدیدالتصویب در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی مفاهیم ونام های جدیدتری نیز وضع وبه کار گرفته شده - مثل «بازداشتگاه امنیتی» و«بازداشتگاه موقت»- که از لحاظ مفهوم وکارکرد تفاوتی با بازداشتگاه به معنی عرفی واعم کلمه ندارند. چنانچه به زودی بحث خواهد شد، این اسامی تنها نشانگر طبقه بندی افراد توقیف شده وفراهم کردن زمینه برخورد متفاوت واغلب شدیدتر با برخی از مرتکبین جرائم خاص ومسامحه با برخی دیگر، یعنی سیاست کیفری افتراقی در بخش اجرا واعمال است. برای روشن شدن موضوع در دو گفتا ر جداگانه ابتدا مفهوم کیفری سالب آزادی در ادبیات فقهی وحقوقی تبیین می شود. سپس تعریف زندان براساس آیین نامه زندان مورد تحلیل قرار می گرد.

الزام سمپاشی در زندان ها

زندان ها به علت ورود افراد مختلف از طبقات جامعه در آن، و ورود انواع آفات و انگل ها به موازی آن وجود دارد که اگر کنترل نگردد احتمال ورود مجدد آن به محیط بیرون از زندان وجود دارد.

بخش هایی از زندان که باید سمپاشی و طعمه گذاری گردد

کلیه بخش های زندان و سلول ها و محوطه آشپزخانه و... باید سم پاشی و طعمه گذاری گردد.

آفات و جانوران موذی زندان

زندان به خاطر شرایط آن انواع حشرات و جانوران موذی چون : موش، انواع سوسک ها، بید، مورچه و انواع حشرات خونخوار به خصوص شپش و کنه وجود دارد که باید کنترل شوند.

نحوه کنترل آفات در زندان

در زندان به خاطر شرایط امنیتی باید سمپاشی و طعمه گذاری سلول ها زمانی صورت گیرد که زندانیان برای استراحت در محوطه زندان هستند و همچنین این کار باید با سرعت و دقت انجام گیرد و از سموم بدون بو استفاده گردد.

کنترل آفات در زندان ها توسط شرکت ورسا صنعت سبز

این شرکت با سال ها تجربه و نیرو های کار دیده و نیرو های متخصص را برای این کار اعزام می نماید.