دکتر وحید درخش احمدی
Dr. Vahid Derakhshahmadi 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز
  • دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 97
  • دانشجو دوره دکتری مدیریت کسب و کار DBA در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • کارشناس ارشد حشره شناسی کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 91
  • کارشناس حشره شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 82
محمد خسروی برازجانی
کارشناس و ناظر پروژه های پتروشیمی و شناور‌های دریایی
  • کارشناس ارشد بیوشیمی
  • پژوهشگر حوزه حشره شناسی پزشکی