هیره های اسکابیئی

هیره های اسکاببئی یا هیره های مولد خارش (جرب) در انسان به گونه های سارکوپتیس اسکابیئی تعلق دارند. هیره های مشابهی وجود دارد که تشخیص آن ها از سارکوپتیس اسکابیئی بخوبی میسر نمی باشد. این هیره ها روی تعدادی از حیوانات وحشی و اهلی شده یافت می شوند و در گذشته به آن ها نام های جدا گانه داده شده بود؛ مثل : سارکویتس کانیس (Sarcoptes canis)، سارکوتپس اکوئی (S. equi)، سارکوپتس اویس (S.ouis)، سارکوپتیس لئونیس (S.leonis). ... ادامه مطلب