روش های کنترل آفات


روش های کنترل آفات چیست؟

به کلیه اقداماتی فیزیکی و شیمیایی نظیر بهسازی محیط، سمپاشی، طعمه گذاری و سایر مواردی که منجر به کاهش جمعیت و یا حذف آفت مورد نظر از مکان مشخص (باغ، مزرعه، منزل، انبار و ...) گردد، روش های کنترل آفات می گویند.


موردی برای نمایش وجود ندارد.