عملیات کنترل آفات خاص (سمپاشی ساس تختخواب Bed Bug)

شامل سمپاشی دقیق کلیه لوازم خواب، تختخواب، جدار پنجره‌ها، اطراف درب خصوصا لوازم چوبی و پارچه ای طی دو مرحله به فاصله ۱۴ روز

سمپاشی ساس تختخواب در مراکز عمومی

سمپاشی ساس تختخواب در مراکز عمومی

سمپاشی ساس تختخواب در مراکز عمومی

سمپاشی ساس تختخواب در مراکز عمومی