1. سمپاشی به روش ابقایی با سموم پاراتیروئیدی انجام گرفت
  2. دور تا دور کل ساختمان و اتاق ها از طبقه فوقانی تا پارکینگ سمپاشی گردید.
  3. درون کلیه راه آب ها جهت کنترل سوسری آمریکایی سمپاشی گردید.

     4. زیر کابینت ها و کمد ها جهت کنترل سوسری                 آلمانی سمپاشی گردید.