Periplaneta americana

سم پاشی (سمپاشی) علیه سوسک درشت

/post-67
سم پاشی (سمپاشی) علیه سوسری آمریکایی American cockroach با نام علمی  Periplaneta americana  و نام های مستعار سوسک درشت، سوسک فاضلاب و سوسک  حمام به روش ذیل می باشد:

چه توانایی باعث شده تا سوسری زنده بماند؟!

/periplaneta-americana
از سازگاری و مقاومت این حشرات همین بس که آنها در طول 250 میلیون سال اخیر تغییر ساختاری چندانی نکرده اند و در این زمان، شاهد انقراض گروه های مهمی از موجودات زنده از جمله دایناسورها روی کره زمین بوده ایم.