سوسک حمام

سم پاشی (سمپاشی) علیه سوسک درشت

/post-67
سم پاشی (سمپاشی) علیه سوسری آمریکایی American cockroach با نام علمی  Periplaneta americana  و نام های مستعار سوسک درشت، سوسک فاضلاب و سوسک  حمام به روش ذیل می باشد: