زهر مار

تفاوت ظاهری مار های سمی از غیر سمی

/post-146
تفاوت مار های سمی از غیر سمی در شکل ظاهری بدن، فلس ها و دندان ها می باشد که تفاوت ها در جدول ذیل گنجانده شده:

ترکیبات زهر مار

/post-141
زهر مار از غدد سمی موجود در حفره سر مار ترشح می شود و از آن ها به نیش مار می رسد.