دانشگاه علوم پزشکی ایران

مایت

/post-61
مایت یا هیره چیستاین جانور جزء شاخه بند پایان رده عنکبوتیان و  زیر رده کنه سانان می باشد،این بند پا در شرایط درجه حرارت متوسط و رطوبت  بالا زندگی می کند، برخی گونه ها از طریق پوستی و برخی از طریق روزنه های  تنفسی تنفس می کنند و همچنین برخی از گونه های این حشرات ناقل بیماری است.

دستورالعمل‌ها و ضوابط کنترل و مبارزه با ناقلین

/zavabet
کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های اجرائی شرکت‌های کنترل آفات و مبارزه با ناقلین دانشگاه علوم پزشکی ایران