سوله ها و محوطه های انباری و کارگاهی به خصوص تولید ها و انبار های مواد غذایی و صنایع وابسته به چسب و چوب کاغذ و صنایع دارویی با توجه به شرایط محیطی آن محل مناسبی برای رشد و تکثیر جوندگان و حشرات موذی می باشند لذا باید مرتبا محیط بررسی گردد تا در صورت مشاهده عملیات کنترل آفات صورت گیرد.

این مکان ها به علت وجود دائم افراد در آن باید کنترل آفات از روش هایی صورت گیرد که برای کارکنان خطری ایجاد ننماید.

شرکت ورسا صنعت سبز با سال ها تجربه کاری موفق در این زمینه جهت تشخیص و کنترل آفات نیرو های متخصص هر اعزام می نماید.